You move forward
we keep you in the lane

Ranalys är en revisionsbyrå som levererar tjänster till växande och dynamiska bolag. Vår moderna revisionsmetod, lämplig för extern och intern revision, fokuserar på analys av kassaflöden och transaktioner. Syftet är att hjälpa företagens styrelser och ledning att hantera operationella och finansiella risker i verksamheten.

Vi arbetar nära våra klienter och är selektiva med vilka uppdrag vi accepterar. Till skillnad mot traditionella byråer arbetar vi med externt nätverk för att alltid hitta bästa lösning för klienten.

Vi har en bred erfarenhet av bransch och tjänster inom extern och intern revision, riskanalys, intern kontroll , koncernredovisning, compliance, IFRS, likviditetsprognoser, värdering och internationella projekt.

Kontakta oss gärna för en diskussion.

Ranalys is an audit firm delivering services to growing and dynamic companies. Our modern audit approach, suitable for external and internal audit, is focused on analysis of cash-flows and transactions. The aim is to help the board of directors and management to deal with operational and financial risks in the business.

We work intimately with our clients and are selective with the engagements we take on. Unlike traditional firms we engage our external network to always find the best solution for the client.

We have a broad experience of industry and services within external and internal audit, risk analysis, internal control, group accounting, compliance, IFRS, cash-flow forecasts, valuation and international projects.

Please contact us for a discussion.